แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี!
Home » คุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ (จป.ว) ที่ควรมี มีอะไรบ้างตามกฎหมาย

คุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ (จป.ว) ที่ควรมี มีอะไรบ้างตามกฎหมาย

by Kristina Perkins
1.4K views
1.คุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ (จป.ว) ที่ควรมี มีอะไรบ้างตามกฎหมาย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากจะเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้มีการระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติว่าใครที่จะเป็น จปว. ได้จะต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ จป.วิชาชีพตามกฎหมายใหม่ล่าสุดปี 2565 มีอะไรบ้าง

ข้อ 21 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ เทียบเท่าตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน

3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปีในสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 หรือสถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 และผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

4. เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวงกาหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

5. เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

6. เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2534 และผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน ภายในห้าปีนับแต่ วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

3.เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

นอกจาก จป. วิชาชีพแล้วในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานยังมี ระดับอื่นๆอีก เช่น จป หัวหน้างาน จป บริหาร จปเทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง บางสายงานไม่ได้กำหนดขั้นตำวุฒบัตรการศึกษาแต่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากองค์กรและเข้าอบรมหลักสูตรตำแหน่งนั้นๆ อย่าง จป บริหาร ตามกฎหมาย ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาในการเข้าอบรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Lyricslyric logo

เว็บไซต์บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เต็มไปด้วยความรู้และเทคนิคที่คุณสามารถเข้าถึงและอ่านได้ฟรี!

©2024  A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Lyricslyric