แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี!
Home » การเร่งพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรม

การเร่งพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรม

by Kristina Perkins
12 views
1.เร่งพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเส้นทางที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ต้องติดตาม เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคโลกอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงเซ็นเซอร์ เหมาะสำหรับการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม จอแสดงผลที่ทันสมัย เครื่องมือจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัย และนวัตกรรมอื่นๆ ผู้นำด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมต้นน้ำ 

โดยการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน อุตสาหกรรม รัฐ และสถาบันการศึกษา รองศาสตราจารย์ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ระบุว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นต้นน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ High Technology ในประเทศไทย โดยจำเป็นต้องมุ่งพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ด้วยการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

การสร้างและยกระดับทักษะทั้งด้านฮาร์ดแวร์ การเขียนโปรแกรม การผลิตชิปดีไซน์ การออกแบบ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้และโมเดลความสำเร็จ และองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน เพื่อขยายผลกระทบไปสู่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านการศึกษาอาชีวะที่สำคัญที่มีจำนวนมาก ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์

Organic Electronics ซึ่งกำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค ด้วยวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่และตลาดหลักในโลก

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามและมีบทบาทในการพัฒนา Eastern Economic Corridor (EEC) กล่าวว่า การศึกษารูปแบบใหม่ นอกจากจะช่วยในการผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย แม้ว่ามีนักวิชาการมากมายในมหาวิทยาลัย แต่หากเราใช้แนวคิดการจัดหาสินค้าแบบ Supply Push เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน การเดินหน้าอาจจะช้าลง การร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้นำ พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอถือเป็นเรื่องสำคัญอีกด้วย

2.เร่งพัฒนาอิเล็กทรอนิกสy

ประเทศไทยควรเริ่มโครงการรัฐ เพื่อดึงดูดนักลงทุน

วิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล ผู้บริหารบริษัทอนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ระบุว่า ประเทศไทยมียอดส่งออกอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2021 อยู่ที่ระดับประมาณ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับ 12.5% ของ GDP ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมียอดส่งออกที่ใหญ่ แต่กลับไม่มีการพัฒนาธุรกิจต้นน้ำในด้านอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ เพื่อที่จะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมในอนาคต มีแผนการขยายโรงงานและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา (R&D) ระยะยาวภายใน 5 ปี โดยมีความต้องการในการจ้างวิศวกรเกิน 400 คน โดยเฉพาะในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร ในฐานะแกนกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นยิ่งสำคัญต่อประเทศไทยเอง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชนและสตาร์ทอัพในประเทศ

การเร่งรัดในด้านนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากมีประเทศอื่นๆ เช่นเวียดนามและไต้หวันที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์อย่างมาก การประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนี้จะขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยาน (Ambition) ของผู้บริหารและผู้นำ ความกล้าที่จะทำ (Courage) และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (Agility) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของประเทศไทย

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/tech/gadget/1067660

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Lyricslyric logo

เว็บไซต์บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เต็มไปด้วยความรู้และเทคนิคที่คุณสามารถเข้าถึงและอ่านได้ฟรี!

©2023  A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Lyricslyric